Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Středověký myslitel by se neztratil ani dnesÚvodník: Vnímavost k utrpení, zlu a bolesti, problém bezprostředního vztahu mezi člověkem a Bohem, kritický až nesmiřitelný postoj k církvi a světským vládcům, kteří zneužívají Bohem danou moc, názory na trest smrti - to je pouze zlomek problémů, které zaměstnávaly mysl jihočeského zemana Petra Chelčického.

Článek:

Podle přídomku pocházel z tvrze v Chelčicích, ale jeho totožnost se halí do  mraků mlhy a bezradného tápání. Víme o něm pouze to málo, co sám o sobě skromně utrousil ve svém díle mezi řádky, a to se ještě mnohdy musíme domýšlet, zda informace směřují k jeho osobě. Aby detektivka působila dokonale, na scéně pramenů se zjevuje jakýsi Petr Záhorka ze Záhorčí, jež svými daty odpovídá našemu Petrovi. Zda záhorkovská hypotéza pomůže pootevřít tajemné a záhadné okolnosti existence největšího myslitele českého středověku, mnohem razantnějšího než byl známější Jan Hus, se teprve ukáže. Nakonec se v oparu zapomnění vznáší zcela v souladu se závěry svých spisů, v nichž přísně nabádal oprostit se od všeho tělesného. Podařilo se mu to dokonale. Zduchovněl tak, že jeho životem se stalo pouze jeho slovní poselství.

Autor Jaroslav Boubín, publikující řadu prací o dějinách husitství včetně edic husitské traktátové literatury (např. Jan z Příbramě, Žaloby katolíků na Mistra Jana z Rokycan...), v této knize předkládá přehled rozsáhlého a myšlenkově bohatého díla Petra Chelčického. Časté citace umožňují zachovat vypovídací hodnotu samotného Chelčického díla. Shrnuje tu problematiku, jež hýbala tehdejším světem plného chiliastického očekávání a mletého husitskými válkami. Ať se jednalo o názory na zlo, nespravedlivé uspořádání společnosti, sociální i náboženské utlačování chudých, nehorázné chování kněžích či radikální křesťanské poselství, které ukazovalo tu pravou cestu k Bohu. Boubín dokázal jeho dílo zařadit do kontextu nejen středověkých Čech, ale do mnohem širších souvislostí dosahujících až dnešních dnů, např. v otázce trestů za krádeže. Životnost Petrova díla prověřila i existence Jednoty bratrské, která převzala značnou část ideologie, již hlásal, do svého vínku a tím ji uchovala v širším povědomí.

I když v dlouhých českých dějinách nebylo vždy dílo Chelčického propagováno, jindy zase myšlenkově překrucováno, přece jen nedošlo k úplnému zapomenutí. Doslovnou renesanci mu přineslo 19. století a souznění by mělo najít i se současnými zájmy české společnosti. K tomu ale zbývá jediné, dílo dobře poznat. Pokud nepatříte k historikům, probírajících se s chutí zaprášenými archiváliemi, právě tato kniha přispěje k objektivnímu poznání rozsáhlého středověkého učení Petra Chelčického.

Knihu Jaroslava Boubína Petr Chelčický, myslitel a reformátor, vydalo nakladatelství VYŠEHRAD.

Zdroj obrázku: nakladatelství Vyšehrad08.01.2007 - Jindřiška Kodíčková