Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Perla v České koruněÚvodník: Slezsko dnes sice z větší části patří Polsku, ale dříve slezská knížectví více jak čtyři sta let tvořila významnou část zemí Koruny české. Pod svrchovaností českých králů tady vznikala kulturní díla nesmazatelné hodnoty a tvořili tu umělci, jež ovlivnili vývoj v celé střední Evropě.

Článek: V nově rekonstruované barokní budově Rytířské akademie v Lehnici se loni výstava představila polským zájemcům a setkala se se značným ohlasem. V současné době se více než čtyři stovky malířských a sochařských děl, kreseb, grafických listů, iluminovaných rukopisů, ukázek uměleckého řemesla i památek archivních a numismatických přestěhovaly do Prahy, do Valdštejnské jízdárny.

Výstavu společně připravila Národní galerie v Praze, Muzeum mědi v Lehnici a Vratislavská univerzita. Jejím cílem je připomenout význam vzájemných slezsko-českých vztahů pro vývoj výtvarného umění a představit společné kulturní dědictví, které bylo z historických a politických důvodů v minulosti do jisté míry opomíjeno.
.
Exponáty dokumentují tři tematicky i časově sevřená období.

První, „ gotická”, část výstavy
se věnuje období vlády Lucemburků a tvorbě českých umělců, kteří zanechali ve Slezsku svá stěžejní díla. Popisuje i fundační činnost biskupů spolu s donacemi českého umění slezským klášterům.

Druhá, „manýristická" se týká zářné epochy vlády císaře Rudolfa II., představuje všestranné umělecké vztahy zvláště mezi hlavními městy obou regionů. Pomocí hodnotných exponátů se demonstruje vliv, který měla na slezskou tvorbu skupina dvorských umělců např. B. Spranger, H. von Aachen, A. de Vries a naopak podíl slezských umělců a mecenášů ( J. Walthera, D. Heidenreicha, B. Strobla ml., F. Grossa, G. Hendrika, C. Pfistera) na území hlavního města království

Třetí, „barokní”, kapitola se vztahuje k létům po skončení třicetileté války až do odtržení Slezska od Českého království a jeho připojení k Prusku. Prohlédnout si můžeme díla českých mistrů (K. &Skréty, P. Brandla, V. V. Reinera, F. M. Brokoffa, A. Dorazila a K. Hiernleho), jež vznikala na objednávku slezských zadavatelů, i práce původem slezských autorů, kteří v Čechách studovali, pobývali nebo se inspirovali místním barokem (J. Weber, J. Urbanski, K. Flacker, M. Klahr st., F. Bentum, B. Stravhowski, M. Willmann, J. K. Liška, G. Neunhertz).

Mnohá díla jsou vystavena poprvé, jiná v novém, překvapujícím kontextu. Mezi zářné exponáty bezesporu náleží všechny dochované gotické desky oltáře z Vyššího Brodu, jihlavská kamenná socha sv. Kateřiny, monumentální skupina Olivetské hory z Olomouce, středověké sochy Ukřižovaného, expresivní Pieta z kostela sv. Doroty ve Vratislavi. Mezi nejcennější památky rudolfínského manýrismu spadá bronzový Kristus u sloupu od A.de Vries a obrazy B. Strobela.
Baroknímu umění dominuje Reinerův Zázrak sv. Vojtěcha na Zelené hoře, Willmannova alegorie Orfeus, málo známé obrazy P.Brandla, např. sv. Bernard s kryptoportrétem křesoborského opata Fritsche.

K výjimečné výstavě je vydán odborný katalog s příspěvky osmi desítek předních českých a polských odborníků. Kniha vychází v české, polské, německé a anglické verzi, má 560 stran a v české mutaci stojí 550 Kč. K dispozici je i stručný obrazový průvodce v češtině a angličtině (88 stran), jehož prodejní cena činí 50 Kč za českou a 60 Kč za anglickou verzi.

Výstava Slezsko, perla v České koruně je otevřena až do 8. dubna 2007 ve Valdštejnské jízdárně a zcela jistě stojí za návštěvu.

Zdroj fotografie: www.wikipedia.org

16.01.2007 - Jindřiška Kodíčková